Home Africa News Chitunha Chagogo Chodyiwa-dyiwa nhengo ‘nezhinhu

Chitunha Chagogo Chodyiwa-dyiwa nhengo ‘nezhinhu

534
0

VAGARI vekwaSabhuku Kadyausavi, kwaNyamande, kudunhu raMambo Chinhamora, kuDomboshava, vane kutya kukuru zvichitevera nyaya yemutumbi weimwe chembere yeko uyo wavakazovigwa wadyiwa-dyiwa dzimwe nhengo nezvinhu zvisingazivikanwe.

Nyaya iyi yakaitika kumhuri yekwaNgoroma iyo yakashaikirwa natete vayo, Mbuya Ferecia Chihota Ngoroma (78), avo vane mutumbi wakazoonekwa wadyiwa kumeso, kumagadziko uyewo nezvigunwe zvakadamburwa kukangosara mapfupa.

Izvi zvakaitika svondo rakapera apo veruzhinji vemunzvimbo iyi vakasara vasina nechekutaura.

Mai Letty Ngoroma (56), avo vanova muzukuru wemushakabvu mwana wehanzvadzi, vanotsinhira nyaya inoshamisa iyi.

“Tete vangu, Ferecia Chihota Ngoroma, vakarwara ndikambogara navo pano pamba pangu ndokuzombochengetwawo nevamwe. Vakazodzokera kumba kwavo uko vanga vachigara kwavakazofira vari voga.

“Takazoenda tikawana vakasvuuka kumeso kubvira kumuromo nemhuno nechirebvu chacho kusvika kumaziso nekumhanza, kumeso ganda raiva rakakwatuka,” vanodaro Mai Ngoroma.

Vanoti tete vavo ava vane mwana mukomana mumwe chete zvaiita kuti nedzimwe nguva vambochengetwawo nemuroora wavo ndokuzogumisira vava kugara voga.

“Tete vangu vaitengesa (muvhenda) kuCopa Cabana, kuHarare, vakazoguma vapihwa zita remadunhurirwa rekuti Copa Cabana rinova basa ravakaregera nekurwara. Isu taitarisa mutumbi watete vangu tichitya nekudyiwa uko wakaitwa, kunyange ve’funeral parlour’ vakaramba kuti uonekwe pakuonekana nevanhu nemamiriro awo, wakanovigwa wakadaro,” vanodaro Mai Ngoroma.

Vanoti mutumbi uyu wairatidza sekunge wakanga usina maziso sezvo mumaburi emaziso makazopakirwa donje kuti maburi avharike.

“Sahwira nemuzukuru uyewo neve’funeral parlour’ vakagezesa mutumbi uyu vakatsinhira kuti waiva wadyiwa-dyiwa uye zvakaonekwa nesu vehukama zvakare. Madzisekuru edu kwaberekwa tete ava nanababa vedu vakazotiripisa mbudzi kuti sei vakashaika vari voga, ndokuzowanikwa vazodyiwa-dyiwa kudai,” vanodaro Mai Ngoroma.

Vanoti semhuri, vava kugara vachitya nekuda kwechiitiko ichi.

“Hatina zvakawanda zvatingazive nekudyiwa kwemutumbi watete. Hamheno dzimwe nguva makonzo kana kuti pane huroyi hwakaitika kwavari. Hatingaziva sezvo vakafa vari voga, pamwe pane vanhu vakashereketa,” vanodaro Mai Ngoroma.

Vanoti semhuri vanoda kuziva chaizvo zvakaitika.

“Sahwira nemuzukuru avo vakaongorora mutumbi zvizere vanoti kumeso kwese kwaiva kwakasvuuka, chirebvu chakadyiwa, muromo, mhuno nemhanza, zvigunwe pasina uyewo kumagadziko kwakadyiwawo. Tinoda kubatsirwa panyaya iyi uyewo vanoti minwe yaiva yakasvapurwa makanda ose kumakumbo nekumaoko,” vanodaro Mai Ngoroma.

Mai Loveness Gumi (72), avo vanova sahwira akagezesa mutumbi wagogo ava, vanotsinhirawo nyaya iyi.

“Tichigezesa mutumbi waMbuya Ferecia Ngoroma, ini nemuzukuru wavo nemushandi weku’funeral parlour’, takaona kumeso kwakadyiwa ganda rose, zvigunwe zvose zvegumbo rekuruboshwe zvaiva zvangosara mabhonzo chete, magadziko aivawo akadyiwa uyewo maziso pakanga pasisina angova maburi bedzi,” vanodaro Mai Gumi.

Vanoti vanhu ve’funeral parlour’ vakazosimbisa vanhu vachiti vaite mwoyo murefu.

“Nyaya iyi inoshamisa nekuti muno hamuna kumbobvira makaitika zvakadaro,” vanodaro Mai Gumi.

Nyaya iyi inonzi haina kumbosvitswa kumapurisa kudzimara mutumbi uyu wavigwa.

Masvondo mashoma adarika, kuDomboshava kwakafukunurwa makuva matanhatu evana, zvitunha zvacho zvikatorwa nevanhu vasati vazivikanwa.

Nyaya iyoyi ichiri kuferefetwa nemapurisa.

Votaura pamusoro penyaya yekudyiwa kwechitunha chechembere, Sekuuru Chirume Chirume vemuHarare vanoti zviri pachena kuti mutumbi uyu wakadyiwa nevaroyi.

“Mhuri iyi inofanirwa kufamba ibatsirwe nekuti mutumbi waambuya ava wakadyiwa nevaroyi, kwete zvekuti makonzo,” vanodaro Sekuru Chirume.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here